Thỏa thuận Liên danh dành cho Tổng thầu Dự án xây dựng lớn

30,000,000 

Thỏa thuận Liên danh này phù hợp với các tổng thầu để thực hiện dự án có giá trị lớn. Theo đó

Hợp đồng mẫu
Thỏa thuận Liên danh dành cho Tổng thầu Dự án xây dựng lớn