Thỏa thuận Liên danh Dự thầu Dự án quy mô lớn

2,000,000 

Thỏa Thuận Liên Danh này được sử dụng nhiều bởi các Nhà thầu trong nước khi Liên danh với Nhà thầu nước ngoài để triển khai các Dự án lớn tại Việt Nam.

Hợp đồng mẫu
Thỏa thuận Liên danh Dự thầu Dự án quy mô lớn

2,000,000