Thỏa thuận liên danh dự thầu gói thầu MEPF (tiếng Anh)

6,500,000 

Thỏa thuận liên danh giữa các nhà thầu để đảm nhận toàn bộ Gói thầu Cơ – Điện – Kỹ thuật – Phòng cháy có vai trò quan trọng.

Hợp đồng mẫu
Thỏa thuận liên danh dự thầu gói thầu MEPF (tiếng Anh)

6,500,000