Thông báo Vi phạm của Nhà thầu phụ

200,000 

Mẫu Thông báo vi phạm của Nhà thầu phụ được khuyến cáo sử dụng cho trường hợp Nhà thầu phụ chậm trễ hoặc không mở và duy trì Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng.

 

Hợp đồng mẫu
Thông báo Vi phạm của Nhà thầu phụ