Thư nhắc Tư vấn ra Quyết định về EOT

50,000 

Thông thường, đối với các Khiếu nại của Nhà thầu thì Tư vấn có xu hướng trì hoãn việc ra Quyết định về EOT. Do vậy, việc phát hành Thư nhắc là cần thiết.

hopdongmau.net
Thư nhắc Tư vấn ra Quyết định về EOT

50,000