Thư Ý Định Trao Thầu

500,000 

Mẫu Thư Ý Định Trao Thầu này sẽ giúp cho cho các bên có liên quan nổ lực hơn nữa trong việc hoàn thiện những tồn đọng cuối cùng làm cơ sở cho việc ban hành thư trao thầu chính thức. Giúp nhà thầu đó yên tâm hơn trong việc triển khai một số công việc tại dự án, vừa để củng cố niềm tin của các bên, vừa thúc đẩy và hỗ trợ bên trao thầu trong quá trình triển khai công việc tại dự án.

 

Hợp đồng mẫu
Thư Ý Định Trao Thầu