Hợp Đồng Dân Sự Gồm Những Loại Nào

Hợp đồng dân sự là “bản thỏa thuận” để ghi nhận những quyền và nghĩa vụ dân sự giữa các bên. Trong sự đa dạng của các hợp đồng dân sự, có thể dựa vào những dấu hiệu đặc trưng để phân chúng thành từng nhóm khác nhau. Trong Bộ Luật Dân Sự 2005 (“Bộ […]