Một Số Dạng Tranh Chấp Trong Hợp Đồng Mua Bán Hàng Hóa Quốc Tế

1. Tranh chấp về chủ thể ký kết hợp đồng (“Hợp Đồng”). Trên cơ sở quy định của pháp luật, thương nhân có thể chia thành các loại: Thương nhân là cá nhân, thương nhân là pháp nhân. Theo quy định của pháp luật thương mại Việt Nam và các nước thì: Thương nhân là […]