Sửa Đổi Và Chấm Dứt Hợp Đồng Dân Sự

1. Sửa đổi hợp đồng dân sự Dù rằng hợp đồng đã được giao kết và có hiệu lực nhưng để việc thực hiện hợp đồng phù hợp với hoàn cảnh, điều kiện thực tế của mỗi bên, các bên vẫn có thể thoả thuận để sửa đổi hợp đồng, trừ trường hợp pháp luật […]


Notice: Undefined index: enable_visitor_recognition in /home/wnrnqkbshosting/public_html/wp-content/plugins/tawkto-live-chat/tawkto.php on line 341