Luật Áp Dụng Trong Hợp Đồng Thương Mại Quốc Tế

Về nguyên tắc, khi đàm phán, ký kết hợp đồng (“Hợp Đồng”) các bên có quyền chọn luật áp dụng cho Hợp Đồng, trong trường hợp các bên không chọn thì sẽ tuân theo quy định của pháp luật về luật áp dụng cho Hợp Đồng. Trên thực tế, nhiều thương nhân còn có quan […]