Phạt Vi Phạm Hợp Đồng

1. Phạt vi phạm Hợp đồng và bồi thường ấn định trước 1.1. Khái niệm, đặc điểm của các loại vi phạm Theo quy định tại Khoản 1, Điều 422 Bộ Luật Dân Sự 2005 (“Bộ Luật Dân Sự”), thì “phạt vi phạm là sự thỏa thuận giữa các bên trong hợp đồng. Theo đó, […]