Hợp đồng đào tạo nhân sự

Hợp đồng đào tạo nhân sự ngày càng được phổ biến nhằm đáp ứng với tình hình các ngành nghề, lĩnh vực có nhiều sự thay đổi, đặc biệt trong thời đại công nghệ không ngừng phát triển, nhiều doanh nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực yêu cầu nhân lực có những kỹ năng đặc thù hoặc trình độ chuyên môn cao. Việc đưa các người lao động của mình đi đào tạo hoặc tự đào tạo người lao động trước khi tuyển vào ngày càng trở nên phổ biến và hợp đồng đào tạo nhân sự ngày càng được sử dụng nhiều hơn.

Trong bài viết này, CNC sẽ giới thiệu khái quát về mẫu hợp đồng này cũng như cung cấp các thông tin cần thiết để giúp quý độc giả có thể soạn thảo loại hợp đồng này tốt hơn.

 

Khái quát về hợp đồng đào tạo nhân sự

Định nghĩa hợp đồng đào tạo nhân sự

Mặc dù theo quy định của pháp luật hiện hành, “Hợp đồng đào tạo nhân sự” là một thuật ngữ chưa được định nghĩa. Một thuật ngữ liên quan là “Hợp đồng đào tạo” được quy định tại Điều 39 Luật Giáo dục nghề nghiệp 2014, theo đó, Hợp đồng đào tạo là sự giao kết bằng lời nói hoặc bằng văn bản về quyền và nghĩa vụ giữa người đứng đầu cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp, lớp đào tạo nghề, tổ chức, cá nhân với người học tham gia các chương trình đào tạo thường xuyên và trong trường hợp doanh nghiệp tuyển người vào đào tạo để làm việc cho doanh nghiệp.

Hợp đồng đào tạo nhân sự

Hợp đồng đào tạo nhân sự

Qua định nghĩa trên, chúng ta thấy rằng hợp đồng đào tạo có thể là:

 • Hợp đồng về việc đào tạo nghề nghiệp giữa bên cung cấp chương trình đào tạo và người tham gia chương trình đào tạo.
 • Hợp đồng về việc đào tạo nghề nghiệp cho người lao động của doanh nghiệp.

Đặc điểm hợp đồng đào tạo nhân sự

Hợp đồng đào tạo nghề bao gồm các nội dung sau đây:

 • Tên nghề đào tạo hoặc các kỹ năng nghề đạt được;
 • Địa điểm đào tạo;
 • Thời gian hoàn thành khóa học;
 • Mức học phí và phương thức thanh toán học phí;
 • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại của mỗi bên khi vi phạm hợp đồng;
 • Thanh lý hợp đồng;

Trường hợp doanh nghiệp tuyển người vào đào tạo để làm việc cho doanh nghiệp thì hợp đồng đào tạo ngoài những nội dung nêu trên thì còn phải có các nội dung sau đây:

 • Cam kết của người học về thời hạn làm việc cho doanh nghiệp;Cam kết của doanh nghiệp về việc sử dụng lao động sau khi học xong;
 • Thỏa thuận về thời gian và mức tiền công cho người học trực tiếp hoặc tham gia làm ra sản phẩm cho doanh nghiệp trong thời gian đào tạo.
 • Các thỏa thuận khác không trái pháp luật và đạo đức xã hội.

Lưu ý khi soạn thảo/ký kết hợp đồng đào tạo nhân sự

Khi soạn thảo/ ký kết hợp đồng đào tạo nhân sự, người soạn thảo/ký kết hợp đồng đào tạo nhân sự cần phải lưu ý những điều sau:

 • Người sử dụng lao động tuyển người vào học nghề, tập nghề để làm việc cho mình, thì không phải đăng ký hoạt động dạy nghề và không được thu học phí. Hai bên phải ký kết hợp đồng đào tạo nhân sự. Hợp đồng đào tạo nhân sự phải làm thành 02 bản, mỗi bên giữ 01 bản.
 • Người học nghề, tập nghề phải đủ 14 tuổi và phải có đủ sức khoẻ phù hợp với yêu cầu của nghề, trừ một số nghề do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định.
 • Chi phí đào tạo bao gồm: các khoản chi có chứng từ hợp lệ về chi phí trả cho người dạy, tài liệu học tập, trường, lớp, máy, thiết bị, vật liệu thực hành, các chi phí khác hỗ trợ cho người học và tiền lương, tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người học trong thời gian đi học. Trường hợp người lao động được gửi đi đào tạo ở nước ngoài thì chi phí đào tạo còn bao gồm chi phí đi lại, chi phí sinh hoạt trong thời gian ở nước ngoài.

Những lưu ý khi ký kết hợp đồng đào tạo nhân sự

Những lưu ý khi ký kết hợp đồng đào tạo nhân sự

Mẫu Hợp đồng đào tạo nhân sự để tham khảo

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG ĐÀO TẠO NH N SỰ
Số: …../HĐĐNS

BÊN ĐÀO TẠO:.……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Đại diện:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Chức vụ:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Địa chỉ:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Mã số thuế:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tài khoản số:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Email:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
(Sau đây gọi là “Bên A”, là một bên của Hợp Đồng)

BÊN ĐƯỢC ĐÀO TẠO:…………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Ngày sinh:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Trình độ văn hoá:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Hộ khẩu thường trú tại:……………………………………………………………………………………………………………………………………………
Chỗ ở hiện tại:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Giấy tạm trú số …………………………………………………………………………………………………………………………………….
Cấp ngày…,…tháng………năm……Tại:…………………………………………………………………………………………………………………….
Điện thoại:……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:………………………………………………………………………………………………………………………………………
Cấp ngày………tháng………năm………Tại: ……………………………………………………………………………………………………………………
(Sau đây gọi là “Bên B”, là bên còn lại của Hợp Đồng)

Thoả thuận ký kết Hợp đồng đào tạo nhân sự và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Bên A đào tạo nghề nghiệp/ hỗ trợ việc đào tạo nghề nghiệp…………………….cho Bên B theo đúng hợp đồng số……..từ ngày………..tháng……..năm……..đến ngày…….tháng…….năm …….
Địa điểm học:
Cơ sở 1:……………………………………………………………………………………………………………………..
Cơ sở 2:………………………………………………………………………………………………………………………

Điều 2: Chế độ đào tạo
1. Thời hạn đào tạo: .…….tháng (=…..tuần: =…….giờ)
2. Thời gian học trong ngày:
– Sáng từ:………..đến…………..
– Chiều từ:……….đến…………..
– Tối từ:…………..đến…………..
3. Chế độ nghỉ ngày chủ nhật và tất cả các ngày Lễ Tết theo quy định của Nhà nước.
4. Phân chuyên ngành học 1buổi/ngày.
5. Bên B được cấp phát:
– Thẻ học viên;
– Tài liệu học tập phân Đại cương và chuyên ngành.
6. Bên B được học trong điều kiện an toàn và vệ sinh theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 3: Chi phí đào tạo
Tổng chi phí đào tạo nhân sự là………………………………………đồng
(bằng chữ:………………………………………………………………….đồng)

Điều 4: Trách nhiệm hoàn trả chi phí đào tạo
Trường hợp Bên A vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng thì phải có trách nhiệm hoàn trả toàn bộ chi phí đào tạo cho Bên B.

Điều 5: Thời hạn Bên B cam kết phải làm việc cho Bên A sau khi được đào tạo
Sau khi hoàn thành chương trình đào tạo nhân sự, Bên B cam kết làm việc cho Bên A với thời hạn ….…………………….. năm.

Điều 6: Nghĩa vụ, quyền hạn và quyền lợi của Bên B
1. Nghĩa vụ:
Trong học tập tuyệt đối chấp hành nội quy của lớp học, quy chế của Bên A và quy định của Pháp luật. Nếu vi phạm phải bồi thường toàn bộ học phí của khóa học và những tổn thất gây ra, đồng thời phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.
2. Quyền hạn:
Bên B có quyền đề xuất, đóng góp ý kiến xây dựng để đảm bảo quyền lợi cho mình và xây dựng Công ty ngày càng phát triển.
Bên B nếu vì lý do nào đó mà chưa tham gia học được thì Bên A sẽ xét để bảo lưu và được học lại (Thời gian bảo lưu không quá 03 tháng)
3. Quyền lợi:
Bên B được học tập lý thuyết và thực hành nghề đảm bảo đủ thời gian, nội dung chất lượng theo chương trình của Bên A đã đề ra theo quy định của Bộ LĐTBXH.
Bên B được kiểm tra trình độ lý thuyết, tay nghề và được cấp chứng chỉ theo quy định. Trường hợp bên B có kết quả học tập tốt có nguyện vọng sẽ được giới thiệu thực tập tại các cửa hàng sửa chữa bảo hành và tiếp tục đăng ký học các lớp học nâng cao.

Điều 7: Nghĩa vụ và quyền hạn của Bên A
1. Nghĩa vụ:
Bên A  hỗ trợ cho Bên B trong việc làm thủ tục nhập học và đóng học phí theo quy định.
Thực hiện đầy đủ những điều kiện cần thiết đã cam kết trong hợp đồng đào tạo nhân sự để Bên B học tập đạt hiệu quả, bảo đảm theo hợp đồng đã ký.
2. Quyền hạn:
Bên A có quyền điều chuyển Bên B giữa các lớp và thay đổi, tạm hoãn, kỷ luật và chấm dứt hợp đồng với các trường hợp Bên B vi phạm hợp đồng theo quy định của Pháp luật.
Bên A được hoặc phải chấm dứt Hợp đồng đào tạo nhân sự trước thời hạn với Bên B nếu bên B thuộc một trong các trường hợp (có đầy đủ giấy tờ hợp pháp và có căn cứ rõ ràng) sau đây:
+ Đi nghĩa vụ quân sự
+ Lý do sức khoẻ
+ Vi phạm Pháp luật của Nhà nước và Quy chế của Trung tâm đào tạo

Điều 8: Điều khoản chung
1. Những thoả thuận khác:
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Hợp đồng đào tạo nhân sự có hiệu lực từ ngày…..tháng…..năm……đến ngày ….tháng….năm….

Điều 9: Hợp đồng đào tạo nhân sự được lập thành 02 bản mỗi bên giữ một bản có giá trị như nhau.
+ 01 bản Bên A giữ.
+ 01 bản Bên B giữ.
Hợp đồng đào tạo nhân sự được làm tại:……………………………………………………………………….

                                             BÊN ĐƯỢC ĐÀO TẠO                                                                  TM. BÊN ĐÀO TẠO

Thông tin liên hệ

Hopdongmau.net nhận cung cấp các mẫu hợp đồng, biểu mẫu theo từng doanh nghiệp, cá nhân trên toàn quốc theo yêu cầu.

Ngoài cung cấp các mẫu hợp đồng, biểu mẫu, hopdongmau.net còn hỗ trợ Qúy khách hàng về việc rà soát hợp đồng, tư vấn đàm phán thương lượng, thực hiện, thanh lý và tư vấn giải quyết tranh chấp hợp đồng.

Nếu bạn cần bất kỳ hỗ trợ nào về các loại hợp đồng, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua các hình thức sau:

Email: hotro@hopdongmau.net

Điện thoại: (84) 28-6276 9900

Hotline: 0916 545 618 (Luật sư Lê Thế Hùng)

Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ sau:

CÔNG TY LUẬT TNHH CNC VIỆT NAM

Địa chỉ: 28 Đại lộ Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp. Thủ Đức,

Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84) 28-6276 9900

 

Phụ trách

Huỳnh Lê Thảo Trang | Trợ lý Luật sư

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *