Hợp đồng thuê dài hạn

1,000,000 

Hợp đồng thuê dài hạn là một dạng hợp đồng thuê xác định thời hạn, trong đó thời hạn của hợp đồng phải từ 1 năm trở lên. Hiện nay, loại hợp đồng này được áp dụng rất phổ biến tại nhiều công ty. Sản phẩm này là hợp đồng thuê dài hạn khu nghỉ dưỡng được CNC biên soạn, hiệu chỉnh.

Danh mục:
Hợp đồng mẫu
Hợp đồng thuê dài hạn