Hợp đồng dịch vụ an ninh

400,000 

Mẫu hợp đồng dịch vụ an ninh – dịch vụ bảo vệ là văn bản cam kết sự ràng buộc về mặt pháp lý giữa bên thuê và bên cung cấp dịch vụ. Hợp đồng dịch vụ an ninh được lập dựa trên nhu cầu thực tế của cả 2 bên, thỏa thuận ký kết hợp đồng dịch vụ dựa trên các điều khoản và điều kiện thực hiện hợp đồng.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng dịch vụ an ninh