Thỏa Thuận Hợp Tác Phát Triển Khách Hàng

4,500,000 

Việc hợp tác để giới thiệu và phát triển khách hàng đóng vai trò ngày càng quan trọng trong hoạt động kinh doanh hàng ngày của doanh nghiệp. Tuy nhiên, không dễ để có thể tạo ra cơ chế hợp tác phù hợp giúp các bên cùng tham gia tin tưởng nhau, cùng cố gắng để phát triển được khách hàng.

Hợp đồng mẫu
Thỏa Thuận Hợp Tác Phát Triển Khách Hàng