Hợp đồng FIDIC Yellow Book 1999 (Hợp đồng FIDIC D&B)

1,200,000 

Hợp đồng FIDIC Yellow Book 1999 hay còn gọi là Hợp đồng FIDIC Thiết kế và Thi công hoặc Hợp đồng FIDIC Sách vàng 1999. Trước yêu cầu lớn đó của thị trường, nhiều Nhà thầu cũng đã chuyển hướng, tập trung đầu tư cho nguồn nhân lực, bao gồm cả việc thiết lập Phòng Thiết kế, Phòng BIM và các phòng ban khác.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng FIDIC Yellow Book 1999 (Hợp đồng FIDIC D&B)