Hợp đồng FIDIC 1994 dành cho Thầu phụ tiếng Anh

600,000 

Hợp đồng FIDIC 1994 dành cho thầu phụ được FIDIC soạn thảo để sử dụng chung với Hợp đồng FIDIC Red Book 1987. Hợp đồng FIDIC 1994 dành cho thầu phụ này bao gồm 22 điều khoản, thường được sử dụng trong các trường hợp bổ nhiệm Nhà thầu phụ chỉ định. Cụ thể như sau (dịch từ tiếng Anh):

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng FIDIC 1994 dành cho Thầu phụ tiếng Anh