Hợp đồng FIDIC 1994 dành cho thầu phụ được FIDIC soạn thảo để sử dụng chung với Hợp đồng FIDIC Red Book 1987.

Hợp đồng FIDIC 1994 dành cho thầu phụ này bao gồm 22 điều khoản, thường được sử dụng trong các trường hợp bổ nhiệm Nhà thầu phụ chỉ định. Cụ thể như sau (dịch từ tiếng Anh):

Phần 1. Điều kiện chung

1. Các định nghĩa và Diễn giải

1.1. Định nghĩa

1.2. Tiêu đề và Ghi chú ngoài lề

1.3. Diễn giải

1.4. Số ít và Số nhiều

1.5. Thông báo, Chấp thuận, Phê duyệt, Chứng nhận, Xác định, Quyết định

1.6. Chỉ thị bằng Văn bản

 

2. Các nghĩa vụ chung

2.1. Nghĩa vụ chung của Nhà thầu phụ

2.2. Bảo lãnh Thực hiện Hợp đồng

2.3. Tiến độ đệ trình bởi Nhà thầu phụ

2.4. Chuyển nhượng Hợp đồng Thầu phụ

2.5. Giao Thầu phụ

 

3. Tài liệu Hợp đồng thầu phụ

3.1. Ngôn ngữ

3.2. Luật áp dụng

3.3. Thứ tự Ưu tiên của Tài liệu Hợp đồng Thầu phụ

 

4. Hợp đồng chính

4.1. Nhà thầu phụ Am hiểu Hợp đồng chính

4.2. Trách nhiệm của Nhà thầu phụ trong mối Quan hệ với Công việc Thầu phụ

4.3. Không có Hợp đồng với Chủ Đầu tư

4.4. Những hệ quả do Nhà thầu phụ vi phạm Hợp đồng thầu phụ

 

5. Công việc Tạm thời, Thiết bị của Nhà thầu chính và/hoặc Tiện ích khác (nếu có)

5.1. Nhà thầu phụ Sử dụng Công việc Tạm thời

5.2. Nhà thầu phụ Sử dụng Thiết bị và/hoặc Tiện ích khác của Nhà thầu chính

5.3. Nhà thầu phụ Sử dụng Độc quyền Thiết bị và/hoặc Tiện ích khác của Nhà thầu chính (nếu có)

5.4. Bồi thường do Sử dụng Sai Công việc Tạm thời, Thiêt bị và/hoặc Tiện ích Khác của Nhà thầu chính

 

6. Giờ làm việc tại Công trường và Tiếp cận

6.1. Giờ làm việc tại Công trường; Nhà thầu phụ Tuân thủ với Nội quy và Quy định

6.2. Tính sẵn có của Công trường cho Nhà thầu phụ và Quyền Tiếp cận

6.3. Nghĩa vụ Nhà thầu phụ Cho phép Tiếp cận Công việc Thầu phụ

 

7. Khởi Công và Hoàn thành

7.1. Khởi công Công việc Thầu phụ; Thời Gian hoàn thành của Nhà thầu phụ

7.2. Gia hạn Thời gian Hoàn thành của Nhà thầu phụ

7.3. Nghĩa vụ của Nhà thầu chính Thông báo

 

8. Chỉ dẫn và Quyết định

8.1. Chỉ dẫn và Quyết định theo Hợp đồng chính

8.2. Chỉ dẫn theo Hợp đồng Thầu phụ

 

9. Phát sinh

9.1. Phát sinh Công việc của Hợp đồng Thầu phụ

9.2. Chỉ thị Phát sinh

 

10. Đánh giá Phát sinh

10.1. Cách thức Đánh giá

10.2. Đánh giá Phát sinh

10.3. Định giá bằng việc Tham chiếu đến việc Đo đạc theo Hợp đồng chính

10.4. Khối lượng Ước tính và Khối lượng Thực hiện

10.5. Ngày công

 

11. Thông báo và Khiếu nại

11.1. Thông báo

11.2. Khiếu nại

11.3. Hệ quả của việc Không gửi Thông báo

 

12. Thiết bị, Công việc Tạm thời và Vật tư của Nhà thầu phụ

12.1. Tích hợp bằng việc Tham chiếu

 

13. Bồi hoàn

13.1. Nghĩa vụ của Nhà thầu phụ Bồi hoàn

13.2. Nghĩa vụ của Nhà thầu chính Bồi hoàn

 

14. Công việc Dở dang và Sai sót

14.1. Nghĩa vụ của Nhà thầu phụ trước khi Bàn giao

14.2. Nghĩa vụ của Nhà thầu phụ sau khi Bàn giao

14.3. Sai sót o Lỗi hoặc Hành động của Nhà thầu chính

 

15. Bảo hiểm

15.1. Nghĩa vụ của Nhà thầu phụ mua Bảo hiểm

15.2. Nghĩa vụ của Nhà thầu chính mua Bảo hiểm; Nhà thầu phụ chịu rủi ro đối với Công việc Thầu phụ

15.3. Bằng chứng về việc Thu xếp Bảo hiểm; Bồi hoàn khi Không mua Bảo hiểm

 

16. Thanh toán

16.1. Yêu cầu Thanh toán Hàng tháng của Nhà thầu phụ

16.2. Yêu cầu Thanh toán Hàng tháng của Nhà thầu chính

16.3. Hạn thanh toán; Thanh toán bị Giữ lại hoặc Khấu trừ; Lãi suất

16.4. Thanh toán Khoản  tiền Bảo lưu

16.5. Thanh toán Giá Hợp đồng Thầu phụ và Các Khoản tiền Khác tới hạn

16.6. Chấm dứt Trách nhiệm của Nhà thầu chính

 

17. Chấm dứt Hợp đồng chính

17.1. Chấm dứt Hợp đồng với Nhà thầu phụ

17.2. Thanh toán sau khi Chấm dứt

17.3. Chấm dứt Hợp đồng chính do Hệ quả từ Vi phạm của Hợp đồng Thầu phụ

 

18. Lỗi của Nhà thầu phụ

18.1. Chấm dứt Hợp đồng Thầu phụ

18.2. Quyền và Trách nhiệm của Nhà thầu chính và Nhà thàu phụ sau khi Chấm dứt

18.3. Quyền của Nhà thầu chính

 

19. Giải quyết Tranh chấp

19.1. Giải quyết Tranh chấp Hữu hảo và Trọng tài

19.2. Tranh chấp có Liên quan đến hoặc Xuất phát từ Hợp đồng Chính mà có Ảnh hưởng đến Công việc Thầu phụ

 

20. Thông báo và Chỉ dẫn

20.1. Gửi Thông báo và Chỉ dẫn

20.2. Thay đổi địa chỉ

 

21. Thay đổi Luật pháp và Chi phí

21.1. Tăng hoặc Giảm Chi phí

21.2. Thay đổi Luật pháp

 

22. Tiền tệ và Tỷ giá Hối đoái

22.1. Giới hạn Tiền tệ

22.2. Tỷ giá Hối đoái.

 

Tham Chiếu Phần II.

Hướng dẫn Soạn Điều kiện Riêng của Hợp đồng Thầu phụ

1. Định nghĩa và Diễn giải

2. Nghĩa vụ chung

3. Tài liệu Hợp đồng Thầu phụ

4. Hợp đồng chính

5. Công việc Tạm thời, Thiết bị và/hoặc Tiện ích Khác của Nhà thầu chính (nếu có)

6. Giờ làm việc tại Công trường và Tiếp cận

7. Khởi Công và Hoàn thành

12. Thiết bị, Công việc Tạm thời và Vật tư của Nhà thầu phụ

14. Công việc Dở dang và Sai sót

15. Bảo hiểm

16. Thanh toán

19. Giải quyết Tranh chấp

22. Tiền tệ và Tỷ  giá Hối đoái.

General Information:

1. Language: English.

2. Total pages: 35

3. Format: pdf.

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Chỉ những khách hàng đã đăng nhập và mua sản phẩm này mới có thể đưa ra đánh giá.