Hợp đồng hợp tác kinh doanh

100,000 

Hợp đồng hợp tác kinh doanh là thỏa thuận giữa các bên: Giữa hai công ty hoặc hai cá nhân, cũng có thể giữa cá nhân với công ty nhằm khai thác những lợi thế kinh doanh nhất định của mỗi bên và cùng thỏa thuận phân chia lợi nhuận.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng hợp tác kinh doanh