Hợp đồng ủy quyền cổ đông

2,000,000 

Hợp đồng ủy quyền là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên được ủy quyền có nghĩa vụ thực hiện công việc nhân danh bên ủy quyền, bên ủy quyền chỉ phải trả thù lao nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định (Điều 562 Bộ luật dân sự 2015). Hợp đồng ủy quyền cổ đông đã được đội ngũ luật sư CNC biên soạn, hiệu chỉnh và đã được ký kết bởi khách hàng.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng ủy quyền cổ đông