Hợp đồng hợp tác ba bên

80,000 

Hợp đồng ba bên là hợp đồng với sự xuất hiện của một bên là các Ngân hàng thương mại thường xuất hiện trong các giao dịch, thoả thuận mà trong đó có sự bảo lãnh kinh tế từ phía ngân hàng hoặc các hoạt động vay vốn, thế chấp, thu chi đồng thời.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng hợp tác ba bên