Thỏa thuận thanh toán

500,000 

Trong quá trình hợp tác, hai bên chủ thể của hợp đồng có thể phát sinh tranh chấp, có nhiều khoản nợ và tiến đến kiện tụng. Tuy nhiên, nhằm giải quyết hữu hão, các bên thường lập biên bản thỏa thuận thanh toán để giải quyết các khoản nợ cũng như đẩy nhanh chấm dứt tiến trình vụ kiện tại Tòa án.

Hợp đồng mẫu
Thỏa thuận thanh toán