Thông báo Gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng (The Contractor’s Notice of EOT Claim)

350,000 

Thông báo Gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng là bước đầu tiên và rất quan trọng trong tiến trình để Nhà thầu có thể Khiếu nại thành Công EOT.

Hợp đồng mẫu
Thông báo Gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng (The Contractor’s Notice of EOT Claim)