Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng/Performance Security

200,000 

Mẫu Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng này có thể được sử dụng cho bất kỳ trường hợp nào mà một Bên yêu được cầu bên cung cấp cho Bên kia.

Hợp đồng mẫu
Bảo lãnh thực hiện Hợp đồng/Performance Security