Hợp đồng FIDIC Silver Book 2017 bản tiếng Anh

3,000,000 

Cuối cùng, sau rất nhiều chờ đợi thì FIDIC cũng giới thiệu Hợp đồng FIDIC Silver Book 2017 để cập nhật Hợp đồng FIDIC Silver Book 1999. Với những cải tiến, điều chỉnh của mình so với Hợp đồng FIDIC Silver Book 1999, Hợp đồng FIDIC Silver Book 2017 đã dài hơn, quy định chi tiết hơn, rõ ràng hơn về nhiều điều khoản.

Hợp đồng mẫu
Hợp đồng FIDIC Silver Book 2017 bản tiếng Anh

3,000,000