Hợp Đồng Thế Chấp | Mortgage Agreement (Sao chép)

1,900,000 

Mẫu hợp đồng này được xây dựng với một bên là doanh nghiệp nhận thế chấp (bên cho vay) và bên thế chấp (bên vay) là cá nhân. Mẫu này được soạn thảo nhằm bảo vệ tối ưu quyền về mặt pháp lý cho bên nhận thế chấp.

Hợp đồng mẫu
Hợp Đồng Thế Chấp | Mortgage Agreement (Sao chép)

1,900,000